Szybka
aplikacja

Regulamin poleceń

Regulamin konkursu

„Poleć kandydata do pracy w Ailleron S.A.”

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich osoba polecająca kandydata do pracy w Ailleron S.A. może otrzymać z tego tytułu nagrodę.

1. DEFINICJE

1.1. „Ailleron” lub „Organizator”– spółka pod firmą Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 43B, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000385276, REGON: 120532280, NIP: 9452091626, o kapitale zakładowym 3.706.651,20 zł, w całości wpłaconym.
1.2. „Kandydat” – pełnoletnia osoba fizyczna, zgłoszona przez Osobę Polecającą do pracy w Ailleron na stanowisko Software Engineer II lub Software Engineer III, która nie jest aktualnie Pracownikiem Ailleron, ani w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie brała udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Organizatora.
1.3. „Osoba Polecająca” – każda pełnoletnia osoba fizyczna, niebędąca Pracownikiem Ailleron, dokonująca zgłoszenia Kandydata.
1.4. „Pracownik Ailleron” – osoba zatrudniona przez Ailleron na podstawie umowy o pracę lub współpracująca z Ailleron na podstawie umowy cywilnoprawnej.
1.5. „Konkurs” – konkurs poleceń zewnętrznych organizowany przez Ailleron, w ramach którego Osoba Polecająca otrzyma nagrodę pieniężna za Skuteczne Polecenie Kandydata do Ailleron, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie.
1.6. „Skuteczne Polecenie” – zgłoszenie Kandydata, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie, w wyniku którego Kandydat, w ciągu 6 miesięcy od dokonania zgłoszenia, zostanie zatrudniony przez Ailleron (niezależnie od podstawy zatrudnienia), a po przepracowaniu 3-miesięcznego okresu próbnego, umowa z takim Kandydatem zostanie przedłużona.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
2.2. Konkurs jest organizowany i ogłaszany za pośrednictwem środków masowego przekazu
2.3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2.4. Czas trwania Konkursu nie jest oznaczony, przy czym Organizator może go odwołać w każdym czasie, poprzez umieszczenie informacji o zakończeniu Konkursu na stronie internetowej: https://kariera.ailleron.com.
2.5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2.6. Nagroda za Skuteczne Polecenie, zostanie przyznana Osobie Polecającej wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w Regulaminie.
2.7. Wysokość kwoty przyznanej Osobie Polecającej za Skuteczne Polecenie zostanie pomniejszona o należy podatek dochodowy od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator.
2.8. Osoba Polecająca może doprowadzić do zgłoszenia jej w Konkursie jako Osoby Polecającej przez nieograniczoną liczbę różnych Kandydatów.
2.9. Kandydat może wskazać, wyłącznie jedną osobę jako Osobę Polecającą.
2.10. Kandydat nie może zgłosić siebie jako Osoby Polecającej.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Osoba Polecająca może wziąć udział w Konkursie poprzez doprowadzenie do tego, że Kandydat w formularzu aplikacyjnym przeznaczonym dla Konkursu, dostępnym na stronie internetowej: https://kariera.ailleron.com/ zgłosi, że do pracy w Ailleron został polecony przez Osobę Polecającą.
3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie przez Osobę Polecającą następujących warunków:
a) doprowadzenie do prawidłowego wypełnienia przez Kandydata formularza zgłoszeniowego dla Konkursu, wskazanego w punkcie 3.1, w którym Kandydat wskaże, że został polecony do pracy przez Osobę Polecającą;
b) wypełnienie przez Osobę Polecającą formularza zgłoszeniowego, za pośrednictwem strony internetowej https://kariera.ailleron.com/;
c) podanie swoich aktualnych danych umożliwiających Organizatorowi odprowadzenie należnego podatku, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, właściwy urząd skarbowy, jak również numer rachunku bankowego do wypłaty nagrody w przypadku Skutecznego Polecenia, numer telefonu oraz adres e-mail; w przypadku zmiany danych, Osoba Polecająca poinformuje o tym Organizatora, podając nowe, aktualne dane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: careers@ailleron.com.
d) złożenie oświadczenia o aktualności danych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz wyrażenie zgody na pobranie i odprowadzenie przez Organizatora należnego podatku, w przypadku przyznania Osobie Polecającej nagrody.

4. NAGRODA

4.1. Osoba Polecająca, która spełni wszystkie wymagania wskazane w Konkursie, otrzyma nagrodę za Skuteczne Polecenie Kandydata.
4.2. Wysokość nagrody uzależniona jest od stanowiska na które zostanie zatrudniony Kandydat:
a) Stanowisko z poziomu specjalisty – 2.200,00 zł brutto;
b) Stanowisko z poziomu starszego specjalisty – 4.400,00 zł brutto;
4.3. Nagroda zostanie pomniejszona o należy podatek, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.4. Nagroda zostanie wypłacona Osobie Polecającej na rachunek bankowy podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 30 dni od upływu okresu wymaganego dla stwierdzenia Skutecznego Polecenia.

5. DANE OSOBOWE

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Osoby Polecającej znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim, przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.2. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią bez zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
6.4. Organizator może dokonać zmian Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym zmiany te nie obejmują poleceń Kandydatów dokonanych przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu.

Załącznik nr 1

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB POLECAJĄCYCH

Niniejsza informacja w zakresie ochrony danych wyjaśnia jakie działania w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jako osoby biorącej udział w Konkursie „POLEĆ KANDYDATA DO PRACY W AILLERON S.A.” jako „Osoba Polecająca” podejmuje administrator danych – spółka Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 43B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276 – “ADMINISTRATOR”.
Ailleron S.A. podchodzi bardzo poważnie do ochrony Pana/Pani danych osobowych i przetwarzania ich w zgodzie z obowiązkiem udzielania jasnych informacji oraz z odpowiednimi przepisami prawa ochrony danych.
Niniejsza informacja zostaje przekazana w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej “RODO”).

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

ADMINISTRATOR przetwarza Pana/Pani dane osobowe podane przez Pana/Panią w związku z wzięciem udziału w Konkursie „POLEĆ KANDYDATA DO PRACY W AILLERON S.A.”.
ADMINISTRATOR może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej.

Cel

ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji pracowników i współpracowników w Ailleron S.A.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA polegający na wypełnieniu obowiązków zawartych w Regulaminie Konkursu „POLEĆ KANDYDATA DO PRACY W AILLERON S.A.”., a także obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń mogącymi powstać w związku z realizacją Konkursu.

Ujawnianie danych oraz odbiorcy danych

Dostęp do Pana/Pani danych zostanie udzielony tylko tym członkom personelu ADMINISTRATORA, którzy potrzebują takiego dostępu, by wykonywać swoje obowiązki w ramach celów wskazanych w niniejszej informacji lub gdy wymaga tego odpowiedni przepis prawa.

ADMINISTRATOR może przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom w następujących przypadkach:

 • dostawcom, którzy wykonują usługi na zlecenie ADMINISTRATORA w zakresie ich zadań i w oparciu o umowę powierzenia;
 • odbiorcom, którym ADMINISTRATOR musi udostępnić dane osobowe w związku z odpowiednim przepisem prawa;
 • Kandydatowi wyłącznie w zakresie umożliwiającym mu identyfikację Osoby Polecającej,
 • innym odbiorcom, na których wyrazi Pan/Pani zgodę, lub jeżeli jest to niezbędne i racjonalnie uzasadnione, jak w przypadku zagrożenia życia.

ADMINISTRATOR dołoży należytej staranności przy wyborze zewnętrznych dostawców usług i będzie wymagać stosowania przez nich odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczeń, by chronić Pana/Pani dane. Przekazywanie danych osobowych następować będzie tylko w oparciu o ważną podstawę prawną.

Przekazywanie danych do innych państw

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Okres przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu „POLEĆ KANDYDATA DO PRACY W AILLERON S.A.” oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tego Konkursu.

Prawidłowość danych

ADMINISTRATOR podejmuje uzasadnione działania dla zapewnienia, że dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Zwracamy jednak uwagę, że jest Pan/Pani współodpowiedzialny/-a za prawidłowość podanych danych osobowych. Jeżeli muszą zostać wprowadzone zmiany do tych danych, prosimy o poinformowanie o tym ADMINISTRATORA.

Prawa w stosunku do ADMINISTRATORA

W każdej chwili może Pan/Pani zażądać informacji o Pana/Pani danych osobowych, które ADMINISTRATOR przechowuje lub do których ma dostęp. Ma Pan/Pani również prawo do sprawdzenia zakresu i prawidłowości tych danych, zażądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z uwzględnieniem jednak obowiązków ADMINISTRATORA w zakresie ochrony danych oraz wymaganych okresów przechowywania danych, które mogą skutkować uprawnieniem ADMINISTRATORA do odmowy wykonania tych zobowiązań). Może Pan/Pani dodatkowo sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych dla prawnie uzasadnionych interesów o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązkami ADMINISTRATORA w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

Wykonanie powyższych praw może nastąpić poprzez skontaktowanie się z ADMINISTRATOREM pod adresem e-mail: careers@ailleron.com

Rozstrzyganie spraw dotyczących prywatności

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji lub uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami lub niniejszą informacją, może Pan/Pani skorzystać z jednego z poniższych rozwiązań:

 • omówić to zagadnienie z Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym u ADMINISTRATORA (dostępnym pod adresem e-mail: dane.osobowe@ailleron.com), lub działem prawnym ADMINISTRATORA,
 • złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą w wybrany przez Ciebie sposób.

Marta Śmieszek

People Partner - EB & Recruitment Continuous Improvement

  Ailleron

  Al. Jana Pawła II 43B
  Budynek Podium Park
  31-864 Kraków

  Kraków

  Al. Jana Pawła II 43B
  Budynek Podium Park
  31-864 Kraków

  Warszawa

  ul. Jutrzenki 137
  Oxygen Park, 3 piętro
  02-231 Warszawa

  Rzeszów

  ul. Wrzesława Romańczuka 6, 2 piętro
  35-302 Rzeszów

  Bielsko-Biała

  Nowe Miasto
  ul. Legionów 26/28
  Budynek B, 2 piętro
  43-300 Bielsko-Biała