INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

  1. Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych

Ailleron może przetwarzać Twoje dane osobowe i występować w związku z tym jako administrator danych w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę.

 

  1. Cel zbierania danych osobowych

Ailleron może przetwarzać dane osobowe objęte Twoją zgodą dla celów procesu rekrutacji pracowników i współpracowników w Ailleron.

 

  • Prawa podmiotów danych

Żądania podmiotów danych skorzystania z ich praw powinny być kierowane za pomocą e-mail na adres:  careers@ailleron.com .

 

III.1 Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych

Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które Ailleron przechowuje, lub do których ma dostęp. Skorzystanie z tego uprawnienia wymaga wysłania do nas e-maila.

Na Twoje żądanie doręczone nam na wyżej wskazany adres Ailleron wyśle Ci również kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za przesłanie kolejnych kopi danych o które poprosisz Ailleron zastrzega sobie prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi żądania.

 

III.2 Prawo do sprostowania danych osobowych

Ailleron podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Pamiętaj jednak, że jest to nasze wspólna odpowiedzialność. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, zawiadom proszę Ailleron korzystając ze swojego konta lub wysyłając nam wiadomość e-mail.

 

III.3 Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Ailleron, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do maszynowego odczytu jak również masz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi.

 

III.4 Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania

We wskazanych w przepisach przypadkach masz uprawnienie, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wycofasz udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a nie będziemy mieli innej opartej na przepisach podstawy, by dalej przetwarzać te dane). Uprawnienie to zostanie wykonane przez Ailleron bez nieuzasadnionej zwłoki i pod warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na Ailleron obowiązku przetwarzania danych. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania danych.

 

III.5 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

We wskazanych w przepisach przypadkach i w zależności od Twojej indywidualnej sytuacji, możesz mieć prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych (wliczając to sytuacje, gdy Ailleron przetwarza Twoje dane w celach statystycznych). W takich sytuacjach Ailleron nie powinien kontynuować przetwarzania, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

  1. Okres przechowywania                                                                                                                                                                                

Twoje dane osobowe przechowywane tylko przez okres, przez jaki będziemy ich potrzebować – nie krócej niż przez 36 miesiące,  jak również przez inny okres, jeżeli wymagać tego będą przepisy.

 

  1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

 

  1. Odbiorcy danych

Ailleron ujawni twoje dane osobowe jedynie:

- osobom trzecim będącym dostawcą usług na rzecz Ailleron , które są niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, ,

- podmiotom z grupy kapitałowej Ailleron – spółkom powiązanym z Ailleron, w szczególności Software Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; Software Mind Outsourcing Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oraz Hoteliga International Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie).

- odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

- odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę, lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.

 

Ailleron dołoży należytej staranności w doborze stron trzecich i w przypadku takich wybranych podmiotów wybranych Ailleron wymagał będzie każdorazowo, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.